Tlf:       35073885 / 99293729

        E-post; sifu@telefiber.no

 

  

  Inn på tunet   Hytteutleie    Hyttetomter    Bilder

   

                              kontakt  

INN PÅ TUNET 

Målet er at brukeren kommer tilbake i arbeid, får mestring på ulike livsarenaer, en bedre hverdag og økt livskvalitet. og om mulig kommer tilbake i arbeid

 

Gården ligger på Rauland i Vest-Telemark, og har sau, hest, katt og hund. Ulike naturressurser med fjell, skog og vann. Det er et eget hus på gården som står til disposisjon for brukerne av Inn på tunet, Der spiser de sammen, har pauser og fellesskap og samtaler.

 

 TILTAKET BESTÅR AV 4 DELER

 

1. TILRETTELAGT ARBEID/ARBEIDSTRENING

 Tilrettelagt arbeid, legges opp etter brukerens muligheter og søker å gi brukeren tro på egne ressurser og opplevelse av mestring. Utfordringene kan gi mulighet for å bygge opp et positivt selvbilde. Tilbudet på gården kan bidra til struktur og sammenheng i hverdagen, med trygge og forutsigbare rammer. 

 

Arbeidet kan bestå av; 

Daglig stell av dyra, hest, sau, katt og hund. Arbeid og vedlikehold av gården. Vedproduksjon og skogsarbeid. Vedlikehold av redskap.

Matlaging, spise sammen og opprydding og vask av Tunhuset.

Snekker og malearbeid. Lamming. Gjerding i beitesesongen, tilsyn av dyra, saue-leiting, slåttearbeid, grønnsakshage Planlegging og evaluering av dagen m.m.

 

2. FYSISK TRENING 

Ved siden av det daglige arbeidet vil ca 45 min settes av til fysisk aktivitet.. Aktiviteten tar sikte på å være tilpasset brukerens form og muligheter. Selv en beskjeden økning av aktivitetsnivå kan gi en bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet.

 

Treningen kan bestå av;  

Ridning, kanotur, sykkeltur, skitur. Ulike turer til fots med og uten dyr. Her benyttes naturens ressurser til fysisk aktivitet og hygge. 

 

3. SAMHANDLING

For at brukeren skal være en aktør i egen prosess, ser vi det som viktig å ha et forberedende møte der bruker, bestiller av tiltaket og en fra Sud-Fundli gård møtes før tiltaket starter. Der avklares målet for tiltaket hos den enkelte bruker, og brukeren blir informert om hvilke aktiviteter og rammer tiltaket har. 

  

Samhandling og sosialt fellesskap vil også være en naturlig bestanddel under planlegging av arbeid, fysisk aktiviteter og måltidene.

 

4. INDIVIDUELLE SAMTALER 

Mange av de brukerne som har falt ut/ eller står i fare for å falle ut av arbeidsliv/skolegang, har ofte sammensatte utfordringer også av personlig karakter.

 

I tilnærmingen er det naturlig å være like opptatt av det brukeren mestrer, som det som er vanskelig, i forhold til dagliglivets små og store utfordringer.

  

Brukeren får 1-3 samtaler i starten på tiltaket. Her blir behovet for individuelle samtaler kartlagt. Dersom det er behov, og ønske fra brukeren om å fortsette i samtaler, settes det opp fokus og mål for de påfølgende samtalene.

 

 Innhold i timene kan bestå av;

·        Se på hva som skal til for å kunne vende tilbake til jobb/skole.

·        Takling av hverdagens utfordringer privat og i tiltaket.

·        At brukeren jobber med re-orientering, og finne egne svar.

·        Hjelp til å starte og bygge opp en positiv identitet.

·        Støtte til å ta ansvar i eget liv.

·        Støtte i en vanskelig livs-fase, der det kan være krevende å    

         stå alene.

·        Jobbe med ulike tap

·        Jobbe med traumer o.a

 

 VELKOMMEN TIL OSS 

 

 

 

 

BLI KJENT MED TILBUDET 

Mulige brukere ev. foresatte, oppdragsgivere og andre er velkomne på besøk til gården, bl.a. for å gjøre seg kjent med tilbudet. Besøket avtales på forhånd.

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

TIDSROM

Avtales mellom oppdragsgiver, tiltaksansvarlig og bruker. Tilbudet gis på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 8.oo-14.oo, hvis ikke annet er avtalt. Brukeren kan ha en til fire dager pr uke, etter som behovet er. 

 

 

TRANSPORT

Transport av bruker til og fra gården, kan avtales og samordnes etter nærmere avtaler. Skyss kan inngå som en del av avtalen.

 

ANSVARLIG for tiltaket ”Inn på tunet” er Egil Fundli, 

Ansvarlig for de individuelle samtalene er Sissel Svenke Fundli

Fundli.no © 2012